Vilkår for brug af Solar Mobile

Vilkår for brug af Solar A/S mobilapplikation

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før De downloader og iværksætter brugen af Solar A/S’ applikation til Iphone og/eller Android (herefter ”Solar App”), som udbydes af Solar A/S, cvr. nr. 15908416, Industrivej Vest 43, DK-6600 Vejen (herefter ”SOLAR”).

Solar App kan alene anvendes som et værktøj for de erhvervsvirksomheder, som allerede er eksisterende kunder hos SOLAR og/eller et SOLAR datterselskaber.

Ved at downloade Solar App, godkender og accepterer De samtidig de i denne aftale indeholdte vilkår og betingelser.

De garanterer samtidig ved at downloade Solar App, at De vil overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder at De på ingen måde vil iværksætte brug eller gøre brug af Solar App eller dele heraf til formål, der er retsstridige.

De er uberettiget til at anvende Solar App, hvis De ikke vil acceptere følgende vilkår og betingelser:


1. Ejendoms- og immaterielle rettigheder
Solar App og de hertil knyttede ejendoms- og immaterielle rettigheder, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder til software, tekst, layout, tegninger, billeder, databaser, lyd og video knyttet til eller indeholdt på Solar App, samt registrerede som uregistrerede varemærke- og kendetegnsrettigheder til navne og logoer, herunder men ikke begrænset til ”SOLAR” (”Ejendoms- og immaterielle rettigheder”) indehaves af SOLAR.

SOLAR er til enhver tid berettiget til frit og helt eller delvist at overdrage ovennævnte Ejendoms- og immaterielle rettigheder til tredjemand uden varsel og information til Dem.

De anerkender ved Deres tilmelding og/eller iværksatte brug af Solar App, SOLARs ejendoms- og immaterielle rettigheder og erklærer samtidig at De til enhver tid – både mens De gør brug af Solar App og efterfølgende - vil respektere Ejendoms- og immaterielle rettigheder.
 

2. Licens
SOLAR giver Dem ved denne aftale en begrænset ret til at anvende, de funktioner, oplysninger og Ejendoms- og immaterielle rettigheder, der til enhver tid er indeholdt på Solar App. Adgangen er begrænset til Deres egen administration af Deres interaktion med SOLAR og/eller datterselskaber til SOLAR, herunder til afgivelse af ordre og søgning på information om Solar produkt(er).

De anerkender og accepterer, at der ikke i øvrigt eller på anden måde ved denne aftale gives Dem en ret til at gøre brug af SOLARs Ejendoms- og immaterielle rettigheder, og at en eventuel uberettiget brug kan danne grundlag for et erstatnings- vederlags- og godtgørelseskrav fra SOLAR.

De accepterer og anerkender således udtrykkeligt, at De på ingen måde, hverken direkte eller indirekte må anvende, herunder men ikke begrænset til ved fremsendelse, overdragelse, salg, bearbejdelse, oversættelse, modificering, distribuering, ved placering på egen eller tredjemands hjemmesider og/eller mobile applikationer, Solar App og/eller hele eller dele heraf, herunder men ikke begrænset til software, produktinformationer, tekst, layout, tegninger, billeder, databaser, lyd og video, uden forudgående skriftlig tilladelse og samtykke fra SOLAR

3. Indhold
SOLAR vil efter bedste evne vedligeholde og udvikle Solar App.

SOLAR vil bestræbe sig på, at indholdet til enhver tid er korrekt, ajourført og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

De accepterer, at der løbende og uden forudgående varsel kan ske ændringer, tilretninger og/eller tilføjelser af Solar App.

SOLAR fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for anvendeligheden af Solar App og/eller anden service ydet ved brug af Solar App, samt for at der kan ske brug af Solar App og dens funktioner uden afbrydelser og fejl, herunder som følge af unøjagtighed, stand og egnethed til bestemte formål.

SOLAR er således ikke ansvarlig for Deres eventuelle tab af fortjeneste, indtægter eller nogen form for indirekte skader eller tab, som måtte opstå på grund af, som følge af eller i forbindelse med Deres brug eller ikke-brug af Solar App.

4. Tredjemands rettigheder
SOLAR garanterer og indestår på ingen måde for, at Deres brug af Solar App ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder men ikke begrænset til rettigheder til software.
SOLAR er derfor på ingen måde forpligtet til at skadesløsholde Dem i det tilfælde, De måtte blive mødt med et tredjemands krav som følge af Deres brug af Solar App.

5. Brugerinformation
Enhver information, oplysning eller materiale, som De måtte fremsende til SOLAR, er og vil blive behandlet som værende ikke-fortrolig og ikke-ophavsretlig beskyttet.

De giver udtrykkeligt samtykke til, at SOLAR kan lagre og opbevare oplysninger om Dem, såfremt en sådan lagring og opbevaring er nødvendig til overførelse eller kommunikation via et elektronisk kommunikationsnet, eller hvis det er absolut nødvendigt for at sætte SOLAR i stand til at levere Solar App software.

SOLAR er til enhver tid forpligtet af gældende persondatalovgivning.

SOLAR Persondatapolitik er tilgængelig på hjemmesiden under domænenavnet www.solar.dk.

6. Konflikthåndtering
Enhver tvist, der måtte opstå vedrørende nærværende aftale, vilkår eller fortolkningen heraf, og som ikke kan løses i mindelighed, skal anlægges ved den almindelige danske domstol under anvendelse af den til enhver tid gældende danske lovgivning med undtagelse af de danske privatretlige regler, såfremt disse måtte lede til anvendelse af anden lovgivning end dansk.September 2011