Slet eller gem ordrekladde

Fastbox er ikke tilgængelig

{{cart.Info.Name}}

Vil du gemme eller slette din indkøbskurv?

Guide

Sådan overholder du Maskindirektivet

Solar giver her til tre veje til overensstemmelse med Maskindirektivet. 

Skal du lave en overensstemmelsesvurdering af en maskine, har direktivet tre procedurer, som du kan anvende. Disse er følgende:

Intern fabrikationskontrol - Maskindirektivet Bilag VIII
Dette er den procedure, som anvendes mest, og her bestemmer maskinbyggeren i store træk selv, hvordan de sikrer at maskinen overholder kravene. 

Der skal udarbejdes et Teknisk Dossier for maskinen, og maskinbyggeren skal beslutte, hvordan de sikrer, at overensstemmelse med det Teknisk Dossier og kravene i relevante direktiver overholdes under fremstillingsprocessen.

Typeafprøvning (ved bemyndiget organ) - Maskindirektivet Bilag IX
I denne procedure benyttes et bemyndiget organ (uvildig part), som f.eks. Teknologisk Institut eller TÜV. 

Typisk anvendes denne metode ved særligt farlige maskiner, som er benævnt i Bilag IV i Maskindirektivet.

Der skal stadig udarbejdes den samme dokumentation som ved intern fabrikationskontrol, men dette bliver kontrolleret af det bemyndigede organ, og de udarbejder også forskellig dokumentation, som bekræfter overensstemmelsen med relevante direktiver og harmoniserede standarder.

Fuldt kvalitetssikringssystem - Maskindirektivet Bilag X
Her skal maskinbyggeren anvende et kvalitetssikringssystem, som bliver vurderet og godkendt af et bemyndiget organ. Det bemyndigede organ skal også efterfølgende udføre audit for at sikre, at systemet anvendes korrekt.

Bonusviden

Særligt farlige maskiner - Bilag IV
Bilag IV i maskindirektivet indeholder en liste over specielle produkter/maskiner, hvor der kan være nogle specielle krav til produkterne. Bygges der mange maskiner, som er benævnt i Bilag IV i Maskindirektivet, kan det være en fordel at implementere et kvalitetssikringssystem i samarbejde med et bemyndiget organ. 

Hvis du som maskinbygger er ved at konstruere en maskine, som er benævnt i Bilag IV, skal du være opmærksom på, at du kan benytte "Intern fabrikationskontrol", hvis der er findes en C-standard, som håndterer alle farekilder for den pågældende maskine. Er dette ikke tilfældet, skal du benytte "Typeafprøvning" eller "Fuldt kvalitetssikringssystem".

Hvad betyder et CE-mærke?
CE-mærkning på maskiner betyder, at maskinen er vurderet sikker at anvende og kan tages i brug f.eks. i en produktion eller af en bruger. 

Maskiner er som udgangspunkt underlagt Maskindirektivet 2006/42/EF, men maskiner kan også være underlagt andre direktiver eller nationale bestemmelser. Så når du sætter et CE-mærke på en maskine, vil det også betyde, at maskinen overholder disse evt. andre direktiver, som finder anvendelse på maskinen. Det kan derfor være vigtigt, at du som maskinbygger kontrollerer og vurdere, om der findes andre direktiver, som er gældende for din maskine.

Det er overensstemmelseserklæringen for maskinen, som skal indeholde alle de direktiver, som maskinbyggeren har anvendt under udviklingsprocessen af maskinen.

Delmaskiner skal IKKE CE-mærkes!
En delmaskine er en ufærdig maskine, som er ment til inkorporering i en anden maskine eller enhed, så den samlede enhed udgør en færdig maskine. En delmaskine mangler derfor typisk konstruktionsarbejde og har ikke et nærmere fastlagt formål. En delmaskine må som udgangspunkt ikke CE-mærkes, før den er inkorporeret i den færdige samling. 

Den, der inkorporerer delmaskinen i den færdige samling, står normalt for CE-mærkning af samlingen og udfærdigelse af dokumenterne, der vedrører arbejdet.

Andre direktiver, som kan være gældende for maskiner
Alt efter hvilken type maskine der er ved at blive bygget, hvilken teknologi der anvendes på den og maskinens formål, kan der være andre direktiver, som er gældende for maskinen. Dette kan f.eks. være følgende direktiver.

- ATEX (Maskiner til eksplosionsfarlig atmosfære) - 2014/34/EU
- SPVD (Simple trykbeholdere) - 2014/29/EU
- PED (Trykdirektivet) - 2014/68/EU
- CPR (Byggevareforordningen) - 305/2011
- RED (Radioudstyr) - 2014/53/EU
- OND (Støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug) - 2005/88/EF
- RoHS (Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr) - 2011/65/EU
- EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet) - 2014/30/EU

Når du laver overensstemmelsesvurderingen for maskinen, skal du derfor være opmærksom på kravene i evt. andre direktiver. De forskellige direktiver kan have krav til mærkning og dokumentation, som er anderledes fra de krav, som er beskrevet i Maskindirektivet 2006/42/EF. 

 

Tilbage til Maskinsikkerhed