Slet eller gem ordrekladde

Fastbox er ikke tilgængelig

{{cart.Info.Name}}

Vil du gemme eller slette din indkøbskurv?

Guide

Dette skal din overensstemmelseserklæring indeholde

Her kan du se, hvilke informationer en overensstemmelseserklæring til maskiner skal indeholde. 

En vigtig del af CE-mærkningen for maskiner er at udfylde en overensstemmelseserklæring. Erklæringen skal medfølge alle maskiner og produkter, som er omfattet af maskindirektivet og skal beskrive de direktiver, som produktet er omfattet af. 

Her er det afgørende at vide, at mange ”maskiner” ikke kun er omfattet af maskindirektivet 2006/42/EF.

Det betyder, at du som fabrikant skal undersøge om maskinen er underlagt andre direktiver også. Disse kunne f.eks. være følgende direktiver:

- Trykbærende udstyr (PED) – 2014/68/EU
- Eksplosionsfarlig atmosfære (ATEX) – 2014/34/EU
- Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – 2014/30/EU
- Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) - 2011/65/EU
- Radioudstyr (RED) - 2014/53/EU
- Byggevareforordningen (CPR) - 305/2011

Derudover beskrives også, hvilke harmoniserede standarder som er anvendt i forbindelse med overensstemmelsesvurderingen.

Overensstemmelseserklæringen skal udarbejdes på samme måde som brugsanvisningen for maskinen. Det vil sige, at den blandt andet skal laves på et eller flere officielle sprog, og at den skal have overskriften: ”Original brugsanvisning.” Se alle kravene i maskindirektivets bilag I under punkt 1.7.4.1, litra a) og b).

Maskindirektivet omfatter disse typer af udstyr: 

• Maskiner 
• Udskifteligt udstyr 
• Sikkerhedskomponenter 
• Hejse- og løftetilbehør 
• Kæder, tove og stropper 
• Aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler 
• Delmaskiner

Der er også en række maskiner, som ikke er dækket af direktivet. Dem kan du finde i linket herunder.

Kilde: Maskindirektivet 

Overensstemmelseserklæringen skal indeholde:

Fabrikantens firmanavn, fulde adresse og eventuelt dennes repræsentants navn og adresse.

Navn og adresse på den person, der har bemyndigelse til at udarbejde det tekniske dossier, som skal være etableret i Fællesskabet.

En beskrivelse og identifikation af maskinen, herunder generisk betegnelse, funktion, model, type, serienummer og handelsbetegnelse.

Et afsnit, hvori det udtrykkeligt erklæres, at maskinen opfylder alle relevante bestemmelser i dette direktiv og, når det er relevant, et lignende afsnit, hvori der erklæres overensstemmelse med andre direktiver og/eller relevante bestemmelser, som maskinen opfylder. Disse henvisninger skal være til de tekster, der er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

Sted og dato for erklæringen.

Identitet og underskrift på den person, som har bemyndigelse til at udarbejde erklæringen på vegne af fabrikanten eller dennes repræsentant.

Overensstemmelseserklæringen kan indeholde:

Navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, som udførte den i bilag IX omhandlede EF-typeafprøvning, og nummeret på EF-typeafprøvningsattesten.

Navn, adresse og identifikationsnummer på det bemyndigede organ, som har attesteret den i bilag X nævnte fulde kvalitetssikring

En henvisning til de anvendte harmoniserede standarder, jf. artikel 7, stk. 2

En henvisning til andre anvendte tekniske standarder og specifikationer

Du kan hente en skabelon til en overensstemmelseserklæring på Europakommissionens hjemmeside her

Tilbage til Maskinsikkerhed