NORDISK SOLAR COMPAGNI

Elektricitetens udbredelse i Danmark

Fra 1910-1920 er der markant opsving i antallet af elværker, men elektriciteten bliver kun ganske langsomt udbredt til de danske hjem. De første installationer i private hjem er ofte begrænset til en enlig pære i loftet, og hjemmets eneste stikkontakt er som regel sat op i køkkenet med henblik på det elektriske strygejern. Man kan leje et elektrisk strygejern for 0,50 kroner i kvartalet.

Men elektriciteten er dyr i forhold til datidens købekraft. I 1918 er prisen på en kilowatt-time 1,18 kroner, mens normaltimelønnen for en håndværker er 0,50 kroner. Så der bliver sparet på lyset. Mange mener, at elektriciteten er til industrien - ikke til luksuriøse sager som strygejern og læselamper.

KAPITEL 2: 1919-1925

Kapitalstærke og fremsynede forretningsfolk etablerer ny virksomhed i Kolding

Jacob Jørgensen, direktør og indehaver af Solar Elektricitetsmaaleren, sælger 16. maj 1919 Solar- målerværksted og dets produktionsfaciliteter på Rendebanen til Kolding Elektricitetsværk. Den driftige 28-årige forretningsmand vil geninvestere den nyerhvervede kapital i sin fremtid og hviler ikke på laurbærrene. Dagen efter stifter han sammen med sin jævnaldrende ven, købmand Herluf Sørensen, Nordisk Solar Compagni i Kolding.

Selv om det primært er elmålere, Jacob Jørgensen hidtil har solgt, er han ikke i tvivl om, at efterspørgslen på øvrigt el-materiel hurtigt vil vokse, og at kunderne foruden de velkendte elektricitetsværker i stadig højere grad vil blive vindelektrikere, installatører og lignende.

De seneste 7 år har lært ham, at nøglen til en succesrig forretning er evnen til at fremskaffe, lagerføre og levere varer rettidigt. Krigen og efterkrigsåret med knaphed samt import- og valutarestriktioner har også lært ham, hvor vigtigt det er at være forudseende og evne hurtig omstilling, når varer skal skaffes enten ved køb eller egen fremstilling.  

Jacob Jørgensen er ikke i tvivl om sin rolle. Han ønsker fortsat at drive virksomhed og vil investere i at blive en betydningsfuld, værdiskabende aktør i elbranchens foranderlige verden. Han er klar over, at det vil kræve en større drifts- og arbejdskapital at skulle betjene en bredere kundekreds med et bredere varesortiment og er fast besluttet på at søge en finansiel partner. Han overbeviser nemt vennen Herluf Sørensen om potentialet, og de to unge forretningsfolk bliver enige om begge at indskyde kapital og stifte interessentselskabet Nordisk Solar Compagni.  

Forretningsgrundlaget lyder dels på salg af elektricitetsmålere til det hastigt stigende antal elektricitets- og forsyningsværker - herunder udskiftning af gamle jævnstrømsmålere til nye vekselstrømsmålere, så strømmen kan transporteres billigere over længere afstande - og dels engrossalg af elektrisk installations- og forbrugsmateriel til de mange private hjem, der over de kommende år vil få indlagt el.

De to jævnaldrende partnere kender hinanden fra erhvervsnetværket Kolding Fodsportsforening af 1915. Kemien mellem dem er god. De har hver især den baggrund og de kompetencer, der skal til i det samarbejde, der kommer til at vare mere end 25 år. Herluf Sørensen er uddannet købmand og kapitalstærk efter en familiearv. I forbindelse med stiftelsesdokumentet udformer de to en tydelig ejeraftale og arbejdsfordeling. Jacob Jørgensen får ansvaret for det tekniske, salg og den daglige ledelse, mens Herluf Sørensen tager sig af bogholderiet, indtil selskabet er kommet på fode. 

Efter stiftelsen flytter Jacob Jørgensen, Herluf Sørensen og nogle få medarbejdere til Jernbanegade 19. Pladsen er trang, da likviditeten og omkostningerne skal holdes i ave, for firmaets produktprogram skal løbende udbygges og tilpasses den konstant stigende efterspørgsel. 

 

 Jacob Jørgensen

 Herluf Sørensen

Erhvervsnetværket Kolding Fodsportsforening af 1915                  

 

Travle etableringsår med vind i sejlene 
Behovet for elektricitet eksploderer og nye forsyningsværker skyder op overalt. Kolding Kommune iværksætter i 1919 en fornyelse og forbedring af el-nettet, som skal udføres over to år. Da sammenslutningen De Sydøstjyske Elektricitetsværker, som har stået bag opførelsen af Harteværket, allerede har valgt at trække på Solars ekspertise, bliver det en travl opstart. Tidspunktet for Jørgensen og Sørensens opstart af Nordisk Solar Compagni er velvalgt og bekræfter, at de har set rigtigt og forstået betydningen af det teknologiske gennembrud.

Nordisk Solar Compagni opnår en omsætning på 320.000 kroner det første år og fremviser et flot overskud. Allerede i 1920 kommer flere medarbejdere til, heriblandt en bogholder, da Herluf Sørensen ønsker at trække sig ud af den daglige drift. Jacob Jørgensen erhverver i mellemtiden både borgerskab som købmand og næringsbrev som fabrikant. Herluf Sørensen fortsætter som partner og senere bestyrelsesmedlem i Nordisk Solar Compagni.

Flytning og forandring                                                                            Efter knap fire år, i foråret 1923, går Nordisk Solar Compagni så strygende, at Jacob Jørgensen kan leje sig ind i stuen og 1. salen i en af byens største og bedst beliggende bygninger, ”Borgen” på Haderslevgade 21-23 (gadenavn og nummer bliver senere til Haderslevvej 25) i Kolding. Solar er vokset ud af de trange kår i Jernbanegade, og flytningen er nødvendig for virksomhedens videre vækst. Jacob Jørgensen har det seneste år været nødt til at leje lagerlokaler flere steder i byen. Med det nye lejemål kan det hele samles og effektiviseres, og arbejdet kan gøres mindre besværligt, da den moderne bygning aldeles revolutionerende er udstyret med udvendig godselevator.

Salget af el-materiel til installatører i Kolding og nærområdet boomer, samtidig med at firmaet modtager flere forespørgsler fra mere fjerntliggende kunder. Jacob Jørgensen ved, at markedspotentialet er betydeligt større. Han beder derfor firmaets prokurist N.C. Jehrbo begynde som rejsende sælger. N.C. Jehrbo skal besøge og opdyrke forretning med installatører i hele Jylland.

Knapt halvandet år efter indflytningen i ”Borgen” ændrer Jacob Jørgensen markant fokus på Nordisk Solar Compagnis forretningsgrundlag. Han udskiller målerværkstedet med dets forretningsaktiviteter og 13 ansatte i selskabet Dansk Målerværksted. Firmaets loyale værkfører, som har fulgt Jacob Jørgensen siden 1914, bliver daglig leder og medejer. 

Jacob Jørgensen retter med udskillelsen af målerværkstedet Nordisk Solar Compagnis forretningsfokus ind på landsdækkende engrossalg af elektriske artikler, men han gør sig samtidig også tanker om at etablere en betydningsfuld fabrikation. En ny og epokegørende æra er på vej.      

Læs videre i næste kapitel der bliver bragt den 17. marts 2019.

CV – Jacob Jørgensen

Kolding 1919

Personlige data:
Navn: Jacob Lauritz Jørgensen 
Fødselsdato: Født den 17. januar 1891                                                       
Fødselssted: Sønderborg, der på det tidspunkt hører under Tyskland             
Civilstand: Gift i 1918 med Marie Andersen, Vamdrup
Parret har sønnen Harald og er bosiddende i Kolding      
Adresse: Mazantigade 3 ved Saxildhus i Kolding

Uddannelse og erhvervserfaring:
1905 – 1906 Skibsdreng på det tyske skoleskib Potosi
1906 – 1909 Uddannes til skibskonstruktør ved værfter i Flensborg og Eutin, Tyskland
1909 – 1910 Ansættelse hos Blom & Vos, Hamborg samt Hamborg Elektricitetsværk
1910 – 1912 Ansat som rejsende/målertekniker ved Solar Zähler Werke, Hamborg
01.02.1912 Indvandrer til Danmark
1912 Repræsenterer det engelske firma Solar Works i Danmark
21.07.1913 Stifter og daglig leder af Solar Elektricitetsmaaleren v/ Pedersen & Jørgensen
12.06.1918 Optages som medlem af erhvervsnetværket Kolding Fodsportsforening af 1915 og opnår dermed anerkendelse i Koldings førende erhvervsnetværk                  
24.04.1919 Sælger målerfabrikken med inventar til Kolding Elektricitetsværk
17.05.1919 Stifter og daglig leder af Nordisk Solar Compagni, Kolding, der beskæftiger sig med salg af elektricitetsmålere og beslægtet materiel

Personlige interesser og kvalifikationer:
Interesser: Elektricitetens udbredelse og de tilhørende forretningsmuligheder, skibe, sejlsport, heste og ridning
Sprog: Behersker dansk og tysk i skrift og tale
Købmand: Har udpræget sans for godt købmandskab, er innovativ og en igangsætter
Ambition: ”At tjene min første million inden jeg bliver 30 år”

Jacob Jørgensens pas

Borgerskab som købmand, 12 December 1919

Næringsbevis som fabrikant, 17 August 1920